TAWANA WILSON

Bilingual/ELL Counselor Grades 9-12 (M-Z)

Homeroom: Counseling Center
Phone: (907) 742-2554
Email: wilson_tawana@asdk12.org

Welcome to a new school year. I look forward to assisting students in having a successful school year. Remember the key to success begins with attitude which helps aptitude leading to altitude. The goal is for students to be the best they can be. I believe in the concept of possibilities. Remember taking steps to success begins with you. A historical word of encouragement says "Life is but a miniute, there's only 60 seconds in it, you didn't seek it, you didn't choose it, but it's up to you to use it!" I look forward to a good and positive year with students and their parents. Enjoy the beauty of each day!Fa’atalofa atu mo le amataga ole isi tausaga fou fa’ale-le-a’oa’oga. Ua ou talosia lava le fia fesoasoani atu mo le fa’amanuiaina o a’oa’oga a fanau mo lenei foi tausaga. Ae, ia tou manatua le ‘auga ose taumafai manuia, e amata ile amio, ona o’o atu lea ile avea ma taleni, ae fa’ai’u ile si’isii atu mo le isi tulaga maualuga atu. Ole ute ma le fa’amoemoe ina ia si’itia fanau ile lelei e tatau ona o’o iai. Ou te matua talitonu foi ile manatu e fa’apea, “e mafaia lava ona fai.” A ia manatua e amata lava ia te oe le fa’afasitepuina ose taumafai manuia. E iai se fa’aupuga masani e fa’apea, “Ole ola e umi fa’apei ole tasi le minute, na’o le 60 lava ona sekone, ete lei sailia, ete lei filifilia, ae tu’u atu ia te oe le faitalia ete fa’aaogaina ai.” Ou te talosia lenei tausaga ose tausaga manuia ma le lelei atoatoa mo alo ma fanau fa’apea matua uma lava. Ia fa’afiafiaina pea outou ile matagofie o aso ta’itasi! Ma le agaga fa’afetai tele!Bienvenido a un nuevo año escolar. Espero que interés en ayudar a los estudiantes para tener un buen año escolar. Recuerde que la clave para el éxito comienza con la actitud que ayuda a la aptitud para la altitud. El objetivo es que los estudiantes a ser lo mejor que puede. Creo en el concepto de posibilidades. Recuerde tomar medidas para lograr el éxito comienza con usted. Un histórico palabra de aliento dice "La vida no es sino una miniute, sólo hay 60 segundos en él, usted no la buscan,usted no elegir, pero es hasta que usted use it! " Estoy deseoso con interés y un buen año positivo con los estudiantes y sus padres. Disfruta la belleza de cada día! Munchas Gracias.