• Interpretation Services area available

  Call the Welcome Center at 742-4455


 • Yog hais tias koj xav txhais cov ntaub ntawv nyob rau hauv daim ASD webpage, thov khiv rau hauv qab ntawm cov nplooj ntawv thiab xaiv koj hom lus los ntawm cov menu nco tseg nyob rau hauv qab sab xis ntawm cov nplooj ntawv. Thov nco ntsoov cov txhais lus no yog los ntawm Google Translate.

   


  만약 ASD 웹 페이지에서 정보를 번역 해야하는 경우, 웹 페이지 하단으로 내려가서 페이지 오른쪽 하단에 있는 드랍 다운 메뉴(두개의 삼각형이 있는 박스)에서 본인의 언어를 선택하십시오. 번역은 구글 번역 (Google Translate)에 의해 이루어집니다.

   


  Kung kailangan mong isalin ang impormasyon sa anumang ASD webpage, mangyaring mag-scroll sa ibaba ng pahina at piliin ang iyong wika mula sa “drop down menu” sa ibabang kanan ng pahina. Mangyaring tandaan na ang mga pagsasalin ay ginawa ng Google Translate.


   

 • If you need to translate the information on any ASD webpage, please scroll to the bottom of the page and select your language from the drop-down menu on the bottom right of the page. Please note the translations are made by Google Translate.

   


  Afai ete fia fa’aliliuina se fa’amatalaga i so’o se itulau lava o lo’o ile uepi ale ASD, fa’amolemole silasila ile pito i lalo ole itulau lea ma filifili lau gagana mai le lisi o lo’o ile menu o lo’o i lalo ile itu-taumatau.  Fa’amolemole ia e silafia o fa’aliliuga o lo’o faia ele Google Translate.

   


  Si neceista traducir la informacion en cualquiera de las paginas del sitio del ASD, desplácese a la parte de abajo y seleccione su idioma en el menu desplegable que esta a la derecha de la página. Por favor, tenga en cuenta que las traducciones serán hechas por el Traductor de Google.