Return to Headlines

Please Take our Family Survey: We Need as Many Responses as Possible!

Please take our Family Survey! We need as many responses as possible.

Link: Take the School Climate & Connectedness Survey 

Thank you!


 

Hello families!

We are in the month of February, and that is the time where we ask our community how they feel things are going at Klatt.  How are families feeling, and how are students feeling? Do you feel safe knowing that our mitigation plans in place?  How are your students feeling regarding safety? 

It is very important that we meet the needs of our community regarding safe and well-being for our Klatt community.  Please fill out the attached survey and provide us feedback on what things you feel are going well, and what we may continue to strengthen.  We value your feedback and appreciate you taking the time to complete this survey.

 

Hola familias!

Estamos en el mes de Febrero, y este es el momento en el que le preguntamos a nuestra comunidad cómo van las cosas en Klatt. ¿Cómo se sienten las familias y cómo se sienten los estudiantes? ¿Se sienten seguros sabiendo que  nuestros planes de mitigación están en marcha? ¿Cómo se sienten los estudiantes con respecto a la seguridad?

Es muy importante que cumplamos con  las  necesidades de nuestra comunidad de Klatt con respecto a la seguridad y el bienestar.  Complete la encuesta adjunta y envíenos sus comentarios sobre las cosas que cree que van bien y las que podemos seguir mejorando. Valoramos sus comentarios y agradecemos que se hayan tomado el tiempo para completar esta encuesta.

 

Nyob zoo cov tsev neeg!

Lub sijhawm no yog lub Ob Hlis Ntuj, uas peb xav nug peb lub zej zog seb lawv xav li ces txog ntawm Klatt. Tsev neeg xav li cas, cov menyuam kawm ntawv xav li cas? Koj puas xav tias muaj kev nyab xeeb hais txog txoj kev npaj txo nqi? Koj cov menyuam xav li cas txog kev nyab xeeb?

Qhov no tseem ceeb heev vim peb xav ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm peb lub zej zog hais txog txoj kev nyab xeeb thiab qhov ua zoo rau zej zog Klatt. Thov ua daim ntawv lus noog no thiab qhia rau peb txog yam uas zoo, thiab yam uas peb yuav tau ua ntxiv kom zoo. Peb txaus siab rau cov lus noog thiab txaus siab rau koj siv lub sijhawm los ua cov lus nug no.