Txhaw Rau Mus Sau Npe Cov Tub Ntxhais Kawm Mus Nkag Tshiab Rau Hauv Pawg Tsev Kawm, Thov C

 • Cov tub ntxhais kawm thiab cov tsev neeg uas hais lwm hom lus tsis yog lus Askiv tuaj yeem tiv tauj rau  ntawm Qhov Chawm Ua Hauj Lwm Txais Tos Cov Tsev Neeg Kawm Lus Askiv Tshiab   txhawm rau cov lus nug los sis kev pab.

  Raug raws li cov kev xaiv

  Yuav kom mus sau npe nyob rau Pawg Tsev Kawm Anchorage rau xyoo kawm 2020-2021 koj yuav tsum muaj raws li cov kev xaiv hauv qab no:

  • Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm Cheeb Tsam Anchorage Chaw Nyob (ntawv nqi hluav taws xob, daim ntawv cog lus xauj tsev lossis daim ntawv cog lus muag vaj tse, thiab lwmyam) yuav raug txheeb xyuas rau cov xwm txheej hauv qab no: tshiab rau tsev kawm ntawv / tshiab-rau-cheeb tsam cov tub ntxhais kawm (suav nrog kindergarten) thoob plaws xyoo kawm
   Cov Ntaub Ntawv Pov Thawj Hnub Nyoog & Lub Npe Raug Cai Txais Cov Ntaub Ntawv: Ntawv Pov Thawj Yug (luam theej)
  • Cov tub ntxhais kawm me nyuam yaus yuav tsum muaj hnub nyoog siab li 5 xyoos nce mus los sis ua ntej lub Cuaj Hli Ntuj 1
  • Cov tub ntxhais kawm qib ib yuav tsum muaj hnub nyoog 6 xyoo nce mus los sis ua ntej lub 9 Hli Ntuj  1

   

  Cov ntau ntawv suav sau ua ke

  Nqa cov ntaub ntawv nram qab no tuaj nrog koj rau kev sau npe nkag:

  • Ntawv pov thawj qhia txog chaw nyob (daim ntawv them nqi hluav taws xob, daim ntawv xauj tsev, los sis daim ntawv cog lus vaj tsev)
  • Cov ntaub ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob
  • Npe thiab chaw nyob ntawm lub tsev kawm yam tas los
  • Ntawv pov thawj hnub yug txhawm rau npaj mus rau qib pib me nyuam yaus, tsev kawm me nyuam yaus thiab cov kawm qib xub thawj
  • Cov ntaub ntawv (Cov foos) (Ua kom tiav cov ntawv sau npe kawmthiab cov ntawv rau tub ntxhais kawm tshiab ntxiv   uas yuav tsum muaj)
  • Ntawv Tso Npe Nkag Ua Haiv Neeg Me/Zos los sis Daim Ntawv Pov Thawj Ntawm Cov Ntsav Khab (yog tias siv nrog)

   

  Sau npe nkag

  Nqa cov ntaub ntawv ua tiav nyob rau theem 2 mus rau koj lub tsev kawm txawm rau kev sau npe rau yus tus kheej nyob rau sij hawm kev zwm npe/sau npe nkag

  Cov kev pab no yuav pab koj nrhiav koj lub tsev kawm:

  Saib hauv qab no rau cov hnub tim mus rau npe koj tus kheej.

  Yog tias koj tsis nyob rau hauv nroog ntawm cov hnub sau los saum toj no, thov mus ntsib koj lub tsev kawm sai li sai tau thaum koj rov qab los lawm.

  Cov Tub Kawm Tuaj Nkag Tshiab Rau Hauv Pawg Tsev Kawm (nrog rau tag nro Cov Tub Kawm Me Nyuam Yaus) yuav tsum tau mus xa cov ntawv hauv qab no nyob rau tom qhov chaw rau npe:

  • Ntawv Pov Thawj Qhia Txog Chaw Nyob ( daim ntawv them nqi hluav taws xob, daim ntawv xauj tsev , los sis daim ntawv cog lus vaj tsev, lwm lwm yam) yuav raug ntsuam xyuas rau cov zwj ceeb hauv qab no: Nkag tshiab rau tsev kawm /ua tub kawm tshiab rau pawg tsev kawm ( xam tag nrog cov tub kawm me nyuam yaus) thoob nplaws ntawm xyoo kawm ntawv.
  • Daim Ntawv Hnub Yug (daim ntawv luam qauv los tuaj yeem siv tau)
  • Cov ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tam sim no
  • Daim ntawv ntsuam xyuas cev ntaj ntsug thiab chaw nyob hauv chaw xa khoom thiab naj npawb xov tooj ntawm cov me nyuam thiab niam txiv
  • Cov npe thiab cov naj npawb xov tooj tiv tauj thaum muaj xwm kub thiab cov neeg yuav tuaj tos me nyuam tom tsev kawm
  • Npe thiab chaw nyob ntawm lub tsev kawm ntawv uas kawm dhau los
  • Luam cov ntawv raws cai niaj hnub tam sis no yog tias muaj kev pom zoo cog lus saib xyuas

   

  Cov tsev neeg uas tau tawm hauv nroog mus sab nrauv nyob rau hnub ntawv tuaj yeem mus rau npe rau tom tsev kawm uas hnub lawv rov qab los

   

  Cov ntaub ntawv nqa tuaj rau Cov Tub Kawm Nkag Tshiab Hauv Pawg Tsev Kawm muaj li no:

  • Cov ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tam sim no
  • Daim Ntawv Hnub Yug ( Daim Luam )
  • Daim ntawv zwm kev kawm (qhab nia) yam tsis raug cai los ntawm lub tsev kawm dhau los
  • Ntawv pov thawj qhia txog chaw nyob, xws lis 2 daim ntawv them hluav taws xob los sis tsab ntawv cog lus yuav vaj yuav tsev
  • Tus neeg uas dhau ntawm tus tswj fwm raws txoj cai lawm nws yuav los mus sau npe rau cov me nyuam yuav tau nqa ntawv pov thawj kev tswj fwm ib ntu tuaj
  • Yuav tsum muaj IEP niaj hnub no thiab Cov Ntaub Ntawv Kev Tsim Nyog Rau yog tias siv nrog

   

  Cov ntaub ntawv uas yuav coj los siv rau cov tub ntxhais kawm tshiab hauv ASD niaj hnub no uas xa los ntawm cov tsev kawm:

  • Ntawv pov thawj qhia txog chaw nyob, xws lis 2 daim ntawv them hluav taws xob los sis tsab ntawv cog lus yuav vaj yuav tsev
  • Txhua tus neeg uas dhau ntawm tus tswj fwm raws txoj cai lawm yuav los mus sau npe rau cov tub ntxhais kawm yuav tau nqa ntawv pov thawj kev tswj fwm ib ntu tuaj

   

  Cov tub ntxhais kawm uas yuav rov qab tuaj kawm yuav tsum tau los mus them cov nqi nplua/cov nqi uas tshwm sim nyob rau tshuas lub tsev kawm ASD ua ntej lawv yuav tuaj yeem qhib tau lawv lub sij hawm kawm. Thov caw tuaj rau sau npe uas npaj txhawm rau rov xa tej ntaub ntawv los sis them cov nqi nplua/nqi kawm.