Upang Itala ang Bago-sa-Distritong mga estudyante, Mangyaring Tingnan ang mga Hakbang sa I

 • Ang mga estudyante at pamilyang nagsasalita ng ibang wikang maliban sa Ingles ay maaaring makipag-ugnayan sa bagong Sentro ng Pag-abi-abi ng mga Pamilya ng mga Mag-aaral ng Pang-akademiyang Inglespara sa mga katanungan o tulong.

  Natugunan ang mga kinakailangan

  Upang maitala sa Distrito ng Paaralan ng Anchorage para sa taong paaralan na 2020-21, kailangan mong matugunan ang mga sumusunod na pangangailangan:

  • Ang patunay ng munisipalidad ng Anchorage Residency (utility bill, lease o real estate contract, atbp.) Ay mapatunayan sa mga sumusunod na sitwasyon: bago sa paaralan / bago-sa-distrito na mag-aaral (kabilang ang kindergarten) sa buong taon ng paaralan
   Ang katibayan ng Edad at Pangalan ng Ligal na Natanggap na Mga Dokumento: sertipiko ng Kapanganakan (natatanggap ng kopya), Passport, Foreign Visa, card ng Homeland Security, Immigration at Naturalization card
  • Ang mga Kindergartener ay dapat na limang taong gulang sa o bago ang Sept.1
  • Ang mga estudyante sa unang baitang ay dapat na anim na taong gulang sa o bago ang Sept. 1

   

  Ipunin ang mga dokumento

  Dalhin ang mga sumusunod na item bagay sa pagpapatala:

  • Patunay ng pagkaresidente (Singil sa palingkurang bayan, kontrata ng ari-arian o upa)
  • Mga Talaan ng Bakuna
  • Pangalan at address ng huling paaralan na pinasukan
  • Sertipiko ng kapanganakan para sa preschool, kindergarten at unang baitang
  • Mga pormularyo (Kumpletuhin ang pakete ng pagpapatala at karagdagang pormularyo sa bagong estudyante   kung kinakailangan)
  • Pagpapatala ng Tribo/Nayon o Sertipiko ng Dugong Indyano (kung naaangkop)

   

  Magpatala

  Dalhin ang mga nakumpletong dokumento sa hakbang 2 sa iyong paaralan upang magpatala sa panahon ng pagpaparehistro/pagpapatala nang personal.

  Ang mga mapagkukunang ito ay makatutulong sa iyo na hanapin ang iyong paaralan:


   

  Ang mga Estudyanteng Bago-sa-Distrito (kabilang ang lahat ng Kindergartener) ay kinakailangang magsumite ng mga sumusunod na dokumento sa Pagpaparehistro:

  • Ang Patunay ng Pagkaresidente (singil sa palingkurang bayan, kontrata sa upa o ari-arian, atbp.) ay beberipikahin para sa mga sumusunod na sitwasyon: estudyanteng bago sa paaralan/bago-sa-distrito (kabilang ang kindergarten) sa buong taon ng paaralan.
  • Sertipiko ng Kapanganakan (tatanggapin ang kopya)
  • Mga talaan ng kasalukuyang pagbabakuna
  • Kasalukuyang pisikal at pang-koreong address at mga numero ng telepono ng mga estudyante at mga magulang
  • Mga pangalan at numero ng telepono ng mga pang-emerhensyang pakikipag-ugnayan at mga indibidwal na may pahintulot na sunduin ang bata mula sa paaralan
  • Pangalan at address ng nakaraang paaralan na pinasukan
  • Mga kopya ng mga kasalukuyang legal na papel kung may kasunduan sa kustodiya

   

   

  Ang mga dokumentong dadalhin para sa mga estudyanteng Bago-sa-Distrito ay:

  • Mga talaan ng kasalukuyang pagbabakuna
  • Sertipiko ng kapanganakan (kopya)
  • Di-opisyal na mga transcript mula sa dating paaralan
  • Patunay ng pagkaresidente, gaya ng dalawang singil ng palingkurang bayan o isang kasunduan sa pagbili sa iyong address ng tirahan
  • Sinuman maliban sa legal na tagapag-alaga na nagrerehistro sa mga bata ay dapat magdala ng patunay ng pansamantalang pag-aalaga
  • Kinakailangan ang mga ulat ng kasalukuyang IEP at Pagiging Karapat-dapat kung naaangkop.

   

  Mga dokumentong dadalhin para sa Kasalukuyang mga estudyante ng ASD na lumilipat ng mga paaralan:

  • Patunay ng pagkaresidente, gaya ng dalawang singil sa palingkurang bayan o isang kasunduan sa pagbili sa iyong address ng tirahan.
  • Sinuman maliban sa legal na tagapag-alaga na nagrerehistro sa mga estudyante ay dapat magdala ng patunay ng pansamantalang pag-aalaga.

   

  Ang mga nagbabalik na estudyante ay dapat na bayaran ang lahat ng mga multa/singil na natamo sa anumang paaralan ng ASD bago nila maisaaktibo ang iskedyul ng kanilang klase. Mangyaring pumunta sa pagpaparehistro na handang ibalik ang mga libro o magbayad ng multa/bayad.